ما در نشريه كارآفريني تلاش ميكنيم تا نيازهاي اوليه شما براي راه اندازي و يا در توسعه و رشد كسب و كار خود شناسايي و نكات كليدي و كاربردي را در قالب آموزش هاي حضوري و غير حضوري در اختيار شما قرار دهيم كارآفرين باشيد