مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حسابداري

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري مديريت
- كارشناسي پيوسته حسابداري
- كارشناسي پيوسته مديريت مالي
- كارشناسي ناپيوسته حسابداري
- كارداني حسابداري
- كارداني پيوسته حسابداري

مدير گروه مقطع كارشناسي ارشد حسابداري: جناب آقاي دكتر هاشم علي صوفي

مدير گروه مقطع كارشناسي ارشد حسابداري مديريت: جناب آقاي دكتر سلمان سفيدچيان

مدير گروه مقطع كارشناسي: جناب آقاي دكتر سيد احمد سيدي

اساتید:

سيد احمد سيدي

  • عنوان: مديرگروه مقاطع كارداني و كارشناسي

محمد سعادت نيا

  • عنوان: معاون گروه

رضا كريمي مقدم

  • عنوان: رئيس منابع انساني و توسعه دانش بانك رفاه خراسان

اباصلت شعباني

  • عنوان: رئيس بانك رفاه شعبه كوهسنگي

جواد دربان فولادي

  • عنوان: مدير تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي مخابرات خراسان رضوي

سيدناصر موسوي بايگي

  • عنوان: سرپرست حسابرسي موسسه مهرگان تراز

سيد محمد جنتي نيا

  • عنوان: معاون اداري و مالي شركت زراعي جهاد كشاورزي

مطالب:

تخلف انتخاب واحد گروه حسابداري

دانشجوياني كه اسامي آنها ...

قابل توجه دانشجويان كارشناسي پيوسته امورمالي

به اطلاع كليه دانشجويان محترم كارشناسي پيوسته امور مالي مي رساند تاريخ انتخاب واحد آنها يكشنبه 12 بهمن 1393 مي باشد.

ليست رشته ها و گرايش ها

رشته ها و گرايش موجود در رشته ي حسابداري كه در اين موسسه ارائه مي شوند به شرح ذيل مي باشد