مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه زيست شناسي

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي زيست شناسي:
- كارشناسي پيوسته زيست شناسي سلولي مولكولي
- كارشناسي پيوسته زيست فناوري