جدول برنامه كلي ژوژمانهاي گروه گرافيك و نقاشي به شرح زير است :