مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه مهندسي معماري

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي معماري
-كارشناسي ارشد مهندسي معماري
- كارشناسي پيوسته مهندسي معماري
- كارشناسي ناپيوسته معماري
- كارداني پيوسته نقشه كشي معماري

مدير گروه: جناب آقاي دكتر خلخالي


معاون گروه: سركار خانم مهندس آرزو مقدسيان

اساتید:

خانم دكتر نيكناز كچويي

  • عنوان: عضو انجمن صنفي معماري سازمان نظام مهندسي، سرگروه كارشناسي تكنولوژي گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش، پايه يك طراحي، نظارت و اجرا در مهندسي معماري

جناب آقاي مهندس بهزاد رهنما

  • عنوان: معاون عمران و ساخت شركت سرمايه بين المللي اتانا، عضو انجمن صنفي معماري سازمان نظام مهندسي

خانم مهندس آرزو مقدسيان

  • عنوان: عضو دفتر ناظران حقوقي، پايه يك طراحي، نظارت و اجرا در مهندسي معماري، عضو انجمن صنفي معماري سازمان نظام مهندسي

جناب آقاي مهندس علي اشكاني

  • عنوان: رئيس هيأت مديره شركت انبوه سازي ماوا، مديرعامل شركت طراحي پلانو

مطالب:

نحوه تحويل نهايي پروژه هاي تمرين و طراحي معماري

توجه: استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رسم (مانند اتوكد) در ارائه طراحي معماري 1 و2 وتمرين معماري كارشناسي و تمرين معماري 1و 2(كارداني) موجب حذف پروژه مي گردد.

شرحي بر رشته كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي

موسسه آموزش عالي شانديز رشته مهندسي شهرسازي را در مقطع كارشناسي ناپيوسته دارا بوده كه اين رشته يكي از رشته هاي نوظهور در شاخه معماري مي باشد. توسعه شهرنشيني و رشد شهرها و شهرگرايي در سده اخير، روز به روز به مسايل شهري ابعاد جديدتري بخشيده است. امروزه مراقبت و هدايت توسعه شهري و ساماندهي مناطق پيرامون شهري از اهميت ويژه اي برخوردار گشته است...

ليست رشته ها و گرايش ها

رشته ها و گرايش موجود در رشته ي معماري كه در اين موسسه ارائه مي شوند به شرح ذيل مي باشد