نحوه تحويل نهايي پروژه هاي تمرين و طراحي معماري

توجه: استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رسم (مانند اتوكد) در ارائه طراحي معماري 1 و2 وتمرين معماري كارشناسي و تمرين معماري 1و 2(كارداني) موجب حذف پروژه مي گردد.

1-    اندازه شاسي 80  x 120  يا  70  x 100 سانتي مترمربع

2-    سايت پلان موقعيت شامل جهت شمال، زمين سايت(به همراه آناليزهاي مربوطه) - مقياس 1000/1

3-    سايت پلان مجموعه ( سايت پلان به همراه پلان بام )- سايه در سايت پلان براي طرح هاي 2 ، 3 ، 4 الزاميست.

4-    پلان طبقات (هرتعداد طبقه مورد طراحي) با مشخص كردن كد ارتفاعي

5-    نما: نماهاي اصلي با ارائه جزئيات لازمه و كد ارتفاعي در نما - (2تا4 نماي اصلي با توجه به طرح مربوطه)

6-    برش (مقطع): دو مقطع از دو جهت اصلي به همراه سايت مجموعه ودو مقطع از فضاهاي خاص

7-    پرسپكتيو حجمي از ساختمان ( ديد پرنده و ديد ناظر)

8-    پرسپكتيوداخلي و خارجي به دلخواه وتعدادموردنيازترسيم شود. (اسكيس‌هاي دستي)

9-    پروسه كار شامل دياگرام مجموعه،فرايند طراحي، جانمايي تا رسيدن به پلان نهايي.

10- بزرگنمائئ

                    -   از فضاهاي داخلي (حداقل دو مورد ) از ورودي ولابي

                          -    ازمحوطه (حداقل دو مورد )                          

     توضيح: بزرگنمائي داراي پلان(مبلمان شده)، نما، مقطع وپرسپكتيوبه همراه جزئيات - مقياس 100/1- 50/1

نكته مهم: بزرگنمايي در طرح 4 شامل 4تيپ فضاهاي اقامتي (اتاق 2 تخته ،اتاق3 تخته ، آپارتمان ، سوئيت)

11- ماكت مجموعه :

-        ماكت ساختمان با متريال مناسب (آزاد) و با جزئيات و عناصر لازم بر روي آن ساخته شود

-        ماكت با سايت همراه باشد

مقياس پرو‍ژه هاي طرح و تمرين معماري:

طراحي معماري 1 : مقياس 200/1                            طراحي معماري 2 : مقياس 200/1

طراحي معماري 3 : مقياس 200/1 يا 250/1            طراحي معماري 4 : مقياس 300/1

تمرين معماري كارشناسي : مقياس 200/1               تمرين معماري 2(كارداني) : مقياس 200/1

تمرين معماري 1(كارداني) : مقياس 100/1

                                                                                      موفق باشيد - گروه معماري موسسه شانديز

 

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۳۲KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب