شرحي بر رشته كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي

موسسه آموزش عالي شانديز رشته مهندسي شهرسازي را در مقطع كارشناسي ناپيوسته دارا بوده كه اين رشته يكي از رشته هاي نوظهور در شاخه معماري مي باشد. توسعه شهرنشيني و رشد شهرها و شهرگرايي در سده اخير، روز به روز به مسايل شهري ابعاد جديدتري بخشيده است. امروزه مراقبت و هدايت توسعه شهري و ساماندهي مناطق پيرامون شهري از اهميت ويژه اي برخوردار گشته است...
مقدمه

 توسعه شهرنشيني و رشد شهرها و شهرگرايي در سده اخير، روز به روز به مسايل شهري ابعاد جديدتري بخشيده است. امروزه مراقبت و هدايت توسعه شهري و ساماندهي مناطق پيرامون شهري از اهميت ويژه اي برخوردار گشته است.
طي دهه هاي 1335- 1375 تعداد شهرهاي ايران سه برابر شده و پيش بيني مي شود كه در سال 1400 شمسي اين تعداد باز هم دو برابر گردد. تداوم اين روند در آينده، مراقبت و هدايت توسعه هاي شهري را در دستور كار قرار داده و بر تربيت نيروي انساني آگاه و كارآ در سطوح مختلف شهرسازي تأكيد مي كند.
با توجه به اين واقعيات، حرفه شهر

سازي در مقطع كارشناسي به عنوان تخصصي ميان رشته اي با تمام زمينه هاي علمي پايه اي و اصلي شهرسازي در تحصيلات دانشگاهي معنا مي يابد. در اين مقطع تقويت مهارت هاي فني و كاربردي و همچنين آماده سازي زمينه براي دوره تحصصي كارشناسي ارشد شهرسازي و تربيت نيروي انساني كارا در سطوح مختلف اجرايي كشور در دستور كار قرار مي گيرد.
آموزش در دوره كارشناسي شهرسازي زمينه اي مناسب براي ساماندهي و هدايت توسعه و حفاظت و بهره وري از منابع موجود و بالقوه محيطي در نقاط شهري را فراهم مي آورد. تأسيس اين دوره ضمن تحول و ارتقاء كيفي آموزش تخصصي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته شهرسازي، دگرگوني كيفي در آموزش دوره هاي دكتري شهرسازي را نيز فراهم كرده و مايه توسعه فني و علمي شهرسازي در جهت همگامي با رشد و تحول كشور خواهد گرديد.
كارشناسي شهرسازي عبارت از مجموعه آگاهي علمي، فني در سطح آموزش هيا عمومي حرفه شهرسازي است. دانش آموختگان اين دوره قدرت اجرايي طرح سكونتگاه هاي شهري و يا در حال شهري شدن را در چارچوب آموزش هاي خود دارا بوده و آمادگي لازم را در تهيه طرح هاي شهري با گروههاي تخصصي خواهند داشت. اين فارغ التحصيلان همچنين با كسب آگاهي ها و مهارت هاي علمي- فني، در تهيه طرح هاي شهري همكاري فعال داشته و شرايط لازم و پايه اي را براي ورود به دوره هاي تحصيلات تكميلي شهرسازي واجد خواهند بود.

دوره كارشناسي شهر سازي در پي تحقيق بخشيدن به موارد زير است:

1)
گسترش دانش و مهارت شهرسازي به منظور تربيت نيروي انساني آگاه و كارآ كه بتواند در خدمت رشد و تحول همه جانبه كشور قرار گرفته و نظارت و مراقبت بر توسعه پايدار شهري براساس طرحهاي مصوب را بر عهده گيرد.
2)
تربيت كارشناساني كه بتوانند رابطه مناسب بين برنامه هاي اجتماعي- اقتصادي و توسعه اي را در اجراي طرحهاي شهري فراهم آورند و بر اجراي طرحها و برنامه هاي توسعه نظارت نموده و در ارتقاء كيفيت و كارآيي محيط هاي شهري موثر افتند.
3)
زمينه هاي علمي و فني دوره هاي تخصصي شهرسازي را تقويت كرده و كارشناسي ارشد گرايش برنامه ريزي شهري و طراحي شهري را به سوي حرفه اي تر شدن سوق دهند.
صنعت و بازار كار

 


شهر سازي در عين تخصصي بودن، داراي خصلت ميان رشته‌اي است و با زمينه‌هاي گوناگون در سطوح روستائي، شهري و منطقه‌اي از يكسو و سطوح فني و انساني و محيطي از ديگر سو در ارتباط مي‌باشد.
كارشناسان شهرسازي مي‌توانند در فرايند ساماندهي و بهبود فضاهاي زيستي و محيط‌هاي زندگي نقش مؤثر داشته، با ارائه طرح‌هاي مختلف در مديريت طرح و برنامه‌ريزي و اجراي اين فضاها مشاركت نمايند.
اين كارشناسان نسبت به آموخته‌هاي خود قادر به تهيه طرح و برنامه براي مناطق شهري و روستائي بوده، عملا در فرايند شهرسازي نقش و وظيفه حرفه‌اي خويش را ايفا خواهند كرد.
كارشناسان شهرسازي با توجه به آموخته‌هاي خود مي‌توانند در نها‌دهاي مختلف شهرسازي مانند دفاتر شهرسازي و فني شهرداري‌ها ، دفاتر فني وزارت كشور، ادارات كل مسكن و شهرسازي، دادگستري، دفاتر فني جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، دفاتر مهندسين مشاور شهرسازي و ساير نهادهاي مربوط با اجراي طرح‌هاي شهري كشور به كار بپردازند.
دانش آموختگان اين دوره قدرت اجرايي طرح سكونتگاه هاي شهري و يا در حال شهري شدن را در چهار چوب آموخته‌هاي خود دارا هستند و آمادگي لازم را در تهيه طرح‌هاي شهري با گروههاي تخصصي خواهند داشت.
اين رشته ارتباط نزديك با برخي از رشته‌هاي مهندسي بخصوص رشته‌هاي معماري، عمران، مكانيك (تاسيسات) و همچنين علوم اجتماعي، روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد و... دارد.

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب