مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه مهندسي عمران

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي عمران
- كارشناسي پيوسته مهندسي عمران
- كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
- كارداني پيوسته ساختمان - كارهاي عمومي ساختمان


مدير گروه: جناب آقاي دكتر محمدحسين برادران خلخالي


معاونت گروه: جناب آقاي مهندس رضا رباط

اساتید:

دكتر محمدحسين برادران خلخالي

  • عنوان: مديرگروه، دانشجوي دكتراي مهندسي عمران - سازه، دانشگاه فردوسي مشهد
دكتر احسان حسني

دكتر احسان حسني

  • عنوان: عضو نظام مهندسي
مهندس سعيد سعادتمند

مهندس سعيد سعادتمند

  • عنوان: رييس نظام مهندسى خراسان رضوى نمايندگى شانديز
مهندس  قنبري

مهندس قنبري

  • عنوان: محاسب نظام مهندسى خراسان و مدير مسئول دفتر مهندسى