مطالب - گروه هاي آموزشي - رشته‌هاي گروه مديريت جهانگردي (كليك كنيد)

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي مديريت جهانگردي
- كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي - گرايش بازاريابي جهانگردي
- كارشناسي پيوسته مديريت جهانگردي
- كارشناسي ناپيوسته مديريت جهانگردي
- كارداني مديريت جهانگردي

مدير گروه: جناب آقاي دكتر عليرضا نوري


معاون گروه: جناب آقاي مسعود اعلم صميمي


اساتید:

جناب آقاي دكتر عليرضا نوري

  • عنوان: مديرگروه، دانشجوي دكتراي مديريت جهانگردي دانشگاه AMU، ارزياب و سرارزياب هتل هاي ايران

جناب آقاي محمد قرباني

  • عنوان: كارشناس ارشد جهانگردي و مدرس برتر گروه

جناب آقاي يوسف بيدخوري

  • عنوان: معاون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

جناب آقاي هادي اصغري

  • عنوان: دانشجوي دكتراي جهانگردي

جناب آقاي مسعود اعلم صميمي

  • عنوان: كارشناس ارشد مديريت جهانگردي، مشاور علمي دفتر خدمات مسافرتي و هواپيمايي احمدزاده

مطالب:

قابل توجه دانشجويان مديريت جهانگردي

متقاضيان آزمون راهنمايان ايران گردي ( ليدر تور ) و مديريت فني بند ب دفاتر خدمات گردشگري