مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حسابداري

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري مديريت
- كارشناسي پيوسته حسابداري
- كارشناسي پيوسته مديريت مالي
- كارشناسي ناپيوسته حسابداري
- كارداني حسابداري
- كارداني پيوسته حسابداري

مدير گروه: جناب آقاي سيد احمد سيدي

مدير گروه مقطع كارشناسي ارشد: جناب آقاي دكتر مهدي محمدي

مطالب:

تخلف انتخاب واحد گروه حسابداري

دانشجوياني كه اسامي آنها ...

قابل توجه دانشجويان كارشناسي پيوسته امورمالي

به اطلاع كليه دانشجويان محترم كارشناسي پيوسته امور مالي مي رساند تاريخ انتخاب واحد آنها يكشنبه 12 بهمن 1393 مي باشد.

ليست رشته ها و گرايش ها

رشته ها و گرايش موجود در رشته ي حسابداري كه در اين موسسه ارائه مي شوند به شرح ذيل مي باشد