مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حسابداري

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري مديريت
- كارشناسي ارشد مديريت مالي
- كارشناسي پيوسته حسابداري
- كارشناسي پيوسته مديريت مالي
- كارشناسي ناپيوسته حسابداري
- كارداني حسابداري
- كارداني پيوسته حسابداري

مدير گروه مقاطع كارشناسي ارشد: جناب آقاي دكتر سعيد پاكدلان

مدير گروه مقاطع كارشناسي و كارداني: جناب آقاي دكتر سيد احمد سيدي
اساتید:

هیئت علمی
جناب آقاي دكتر سعيد پاكدلان

جناب آقاي دكتر سعيد پاكدلان

 • مرتبه علمی: استاديار
 • زمینه پژوهش: حسابداري، مهندسي مالي، مديريت مالي
هیئت علمی
جناب آقاي عليرضا آذر براهمان

جناب آقاي عليرضا آذر براهمان

 • مرتبه علمی: مربي
 • زمینه پژوهش: حسابداري و حسابرسي، مديريت مالي، بازارهاي سرمايه

جناب آقاي دكتر سيد احمد سيدي

 • عنوان: مديرگروه مقاطع كارداني و كارشناسي

جناب آقاي دكتر محمد سعادت نيا

 • عنوان: معاون گروه

جناب آقاي دكتر رضا كريمي مقدم

 • عنوان: رئيس منابع انساني و توسعه دانش بانك رفاه خراسان

جناب آقاي اباصلت شعباني

 • عنوان: بازرس شعب بانك رفاه استان خراسان

جناب آقاي دكتر جواد دربان فولادي

 • عنوان: مدير تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي مخابرات خراسان رضوي

جناب آقاي سيدناصر موسوي بايگي

 • عنوان: سرپرست حسابرسي موسسه مهرگان تراز

جناب آقاي سيد محمد جنتي نيا

 • عنوان: معاون اداري و مالي شركت زراعي جهاد كشاورزي