مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حسابداري

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري
- كارشناسي ارشد حسابداري مديريت
- كارشناسي پيوسته حسابداري
- كارشناسي پيوسته مديريت مالي
- كارشناسي ناپيوسته حسابداري
- كارداني حسابداري
- كارداني پيوسته حسابداري

مدير گروه مقطع كارشناسي ارشد حسابداري: جناب آقاي دكتر هاشم علي صوفي

مدير گروه مقطع كارشناسي ارشد حسابداري مديريت: جناب آقاي دكتر سلمان سفيدچيان

مدير گروه مقطع كارشناسي: جناب آقاي دكتر سيد احمد سيدي

اساتید:

سيد احمد سيدي

  • عنوان: مديرگروه مقاطع كارداني و كارشناسي

محمد سعادت نيا

  • عنوان: معاون گروه

رضا كريمي مقدم

  • عنوان: رئيس منابع انساني و توسعه دانش بانك رفاه خراسان

اباصلت شعباني

  • عنوان: رئيس بانك رفاه شعبه كوهسنگي

جواد دربان فولادي

  • عنوان: مدير تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي مخابرات خراسان رضوي

سيدناصر موسوي بايگي

  • عنوان: سرپرست حسابرسي موسسه مهرگان تراز

سيد محمد جنتي نيا

  • عنوان: معاون اداري و مالي شركت زراعي جهاد كشاورزي

مطالب:

ليست رشته ها و گرايش ها

رشته ها و گرايش موجود در رشته ي حسابداري كه در اين موسسه ارائه مي شوند به شرح ذيل مي باشد