تاييديه مالي كارت ورود به جلسه امتحان

تاييد مالي كارت ورود به جلسه امتحان

دانشجويان محترم
از تاريخ 23/09/1392 لغايت 10/10/1392 جهت تاييد كارت امتحانات , با در دست داشتن پرينت كارت ورود به جلسه امتحان , به امور مالي مراجعه فرماييد . بديهي است دانشجوياني كه در مهلت مقرر اقدام به تاييد كارت خود ننمايند , اجازه شركت در جلسه امتحانات از آنها سلب خواهد شد .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب

مطالب مشابه :