پوشيدن ساپورت وشلوارهاي تنگ درآمريكاممنوع شد

در حالي كه پوشيدن ساپورت در مدارس غرب ممنوع شده است، در سايه بي توجهي مسئولين، تعداد ساپورت پوشان در جامعه روز به روز افزايش مي يابد. به گزارش دانا، امروز ياهو نيوز نوشت: پوشيدن ساپورت و شلوارهاي تنگ براي دانش‌آموزان ايالت ماساچوست آمريكا ممنوع شد.

درحالي كه پوشيدن ساپورت درمدارس غرب ممنوع شده است درسايه بي توجهي مسولين تعدادساپورت پوشان درجامعه روزبه روزافزايش ميابدطوري كه پوشيدن ساپورت وشلوارهاي تنگ درايالات ماساچوست آمريكا ممنوع شد.اين ممنوعيت درحالي انجام گرفته كه دانش آموزان بدون توجه واردمدرسه ميشدند كه مديران آنهاراازمدرسه بيرون ومانع رفتنشان سر كلاس رفتن ميشوند مسواين معتقدند كه پوشيدن لباسهاي تنگ وتحريك كننده مانع پيشرفت تحصيلي است وبراي مقابله باافت تحصيلي پوشيدن ساپورت ممنوع شد........وبدابه حال ماكه ساپورتي كه آمريكاييها نميپوشند ما ميپوشيم

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب