قابل توجه دانشجويان محترم خانم

دختر گلم: ميدونم اين ترم جديد به اطلاعات ودانش تو اضافه تر شده وبزرگتر شدي واينكه هميشه با ظاهري خوب تو محيط دانشگاه ظاهر ميشدي اما ميخوام اين ترم بهمن هم كه دوباره همديگه رو ميبينيم همين طور كه قبلا مانتو كوتاه نميپوشيدي ولاك نميزدي وآرايشم نميكردي اين ترم هم همين طوري ببينمت من منتظرت هستم .ترم جديد مبارك . امور فرهنگي جهانگشته

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب