شعرزيباي حجاب كانون حجاب وعفاف

بانو! زيبا ترين پنجره دنيا قاب چادر توست! وقتي چادرت را كمي روي صورتت ميكشي و با غرور تمام از انبوه نگاه نامحرمان عبور ميكني آنگاه تو ميماني و _نور علي نور _ و چه زيباست انعكاس حيا از پشت اين سنگر ساده سنگين سياه...!

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب