اطلاعيه كميته انضباطي براي دانشجويان دختر

دانشجويان خانمي كه بيشتر از 3تذكر زباني داشته باشند به كميته انضباطي معرفي وتذكر كتبي در پرونده دانشجويي آنها درج ميگردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب