پيام امربه معروف

امر به معروف، يعنى افشاندن عطر پاكيها و پراكندن رايحه نيكيها.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب