پاسخ به يك دوست 2

سلام به همه ي شما دوستان عزيز وبه اين ترتيب ، هيچ يك اززنان مسلمان مجاز نيستند بدون رعايت پوشش اسلامي درمقابل چشمان مردان نامحرم حتي درمحيط هاي خانوادگي .ظاهرشوند .علاوه براين هيچ زن مسلماني نبايد درمعاشرت بانامحرمان كاري بكند كه موجب تحريك وجلب توجه آنان گردد ، وبرهمين اساس است كه استعمال عطرهاي تند وآرايش هايي درچهره كه نظر نامحرمان را جلب نمايد براي زنان ممنوع است

زنان لازم است همواره حريم خود با مردان نامحرم مورد توجه قرارداده وآن را رعايت كنند .زيرا عدم رعايت حريم ميان زنان ومردان نامحرم ، مفاسد جبران ناپذيري درپي دارد كه اگروضعيت اسف بارفعلي جوامع غربي را كه به علت بي بندو باري زنان و مردان شهوت پرست به وجود آمده مورد توجه قرار دهيم به اين مفاسد آگاه خواهيم شد.
واما درمورد اينكه حدود پوشش زنان چيست ، استاد شهيد مرتضي مطهري مي فرمايد : « دراين كه پوشانيدن غيروجه وكفين برزن واجب است ازلحاظ فقه اسلام هيچگونه ترديدي وجود ندارد .اين قسمت جزء ضروريات ومسلمات است وازنظر قرآن وحديث وفتاوي ، در اين باره اختلاف وتشكيكي وجود ندارد.»
نكته ديگري كه دراين جا بايد به آن توجه شود ، وضعيت پوشش افراد اناث دردرون خانه ودرمقابل ديدگان افراد ذكوري است كه جزء محارم محسوب مي شوند .( مانند فرزندان ذكورويا برادران )
سئوال اين است كه اگر دردرون خانه ‏، افراد مذكري كه محرم محسوب مي شوند ، ازروي تلذذ وريبه نگاه كنند آيا زناني كه محارم آنها محسوب مي شوند، مي توانند بدون پوشش درمقابل ديدگان ايشان ظاهرشوند ؟ در پاسخ بايد گفت چنان كه مردان محرم به قصد لذت بردن ازروي ريبه به زناني كه محارم آنها محسوب مي شوند ، نظركنند برزنان لازم خواهد بود كه بدن خود راازآنان هم بپوشانند . اين مطلب را درفتواي صاحب عروه الوثقي ملاحظه نموديم .
« تلذذ ؛ يعني لذت بردن، ونگاه ازروي تلذذ، يعني نگاه به قصد لذت بردن باشد. واما ريبه يعني نظر به خاطر تلذذ وچشم چراني نيست ولي خصوصيت ناظر ومنظور اليه مجموعاً طوري است كه خطرناك است و اين خوف وجود دارد كه لغزشي به دنبال نگاه كردن ايجاد شود .
به هرحال دراسلام، حجاب براي جلوگيري ازمفاسدي تشريع شده كه بي حجابي درپي دارد . به اين لحاظ چنانچه عدم رعايت پوشش درنزد محارم نيزمفسده به دنبال داشته باشد ، رعايت آن درنزد آنان نيز لازم خواهد بود.
آيت الله ابراهيم اميني مي نويسد: « مادري كه فرزندان پسرودختر درخانه دارد ، نمي تواند بابدن نيمه عريان وصورت كاملاً آرايش كرده درمنزل زندگي كند ، پدران ومادران وظيفه دارند به منظور تربيت صحيح فرزندان وجلوگيري ازانحراف آنها ، حيا وعفت را در منزل رعايت كرده وازانجام كارهايي كه امكان دارد موجب تحريك وبيدارشدن غريزه جنسي كودكان گردد، جداً خودداري نمايند .»

موفق و پيروز باشيد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب