دانشجوي عزيزوعده ديدار ما فردا 13 آبان ميدان بسيج

بارديگر همه مياييم به پاسداري از عاشورا ظلم ستيزي خودرا فريادزنيم .وعده ما فردا13آبان ساعت 8/30صبح درميدان بسيج مشهد وميدان شهدا شانديزمنتظر شما هستيم . امورفرهنگي وبسيج موسسه شانديز

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب