فراخوان مسابقه ادبي باعنوان كبوترانه

فراخوان مسابقه ي ادبي كبوترانه باموضوعيت امام رضا (ع)وفرهيختگان ومجاورين وزائرين دربين تمام موسسات آموزش عالي درحال برگزاري ميباشد .دانشجويا ن واساتيد واهل قلم ميتوانند آثار خود را حداكثر تا 3آبان 92به دبيرخانه مسابقه واقع در وكيل آباد8پ8/1يابه ايميل dastan@shandiz.acir ارسال نمايند .كانون ادب وهنر

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب