زمان صدور گواهي اشتغال به تحصيل

گواهي اشتغال به تحصيل از تاريخ 25 مهر 94 به بعد صادر مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب