مطالب - رفاهي، فوق برنامه - مركز مشاوره

مطالب:

پيام مشاور

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ... - ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣ ﻲﮔﺬﺍﺭﻧ. - ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ ﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻣ ﻲﻛﻨﻨﺪ. - ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣ ﻲﻛﻨﻨﺪ . - ﻫﺪﻑ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

پيام مشاور

مديريت تنش: آيا مي توانيد با پرهيز و يا از بين بردن عوامل تنش زا، زندگي آرام تري داشته باشيد؟

موقعيت انجام دوره كارآموزي در واحد مشاوره موسسه

دانشجويان علاقمند به همكاري با واحد مشاوره به عنوان گذراندن دوره كارآموزي به مركز مشاوره مراجعه نمايند

ارتباط با مشاور و روانشناس

نحوه ارتباط با مشاور و روانشناس