مطالب - آموزش - بخشنامه ها

مطالب:

آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر

جهت دريافت آيين نامه تسهيلات به برگزيدگان علمي (شاگردان اول) به مقطع بالاتر به ادامه مطلب مراجعه فرماييد ...

اخراج آموزشي به علت مشروطي بيش از حد مجاز

دانشجويي كه بيش از حد مجاز در طول تحصيل خود مشروط شود حق ادامه تحصيل از وي سلب و اخراج مي گردد. جهت اطلاع بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد ....

حداقل و حداكثر واحدهاي انتخابي مجاز در هر ترم

دانشجو مي تواند در هر ترم حداقل 14 و حداكثر 20 واحد انتحاب نمايد همچنين حداكثر واحد هاي انتخابي در ترم تابستان 6 واحد مي باشد جهت اطلاعات بيشتر در اين مورد به ادامه مطلب مراجعه نماييد....

مطالعه انفرادي

دانشجواني كه كليه دروس خود را گذرانده و نمره آنها نهايي شده است و تنها دروس باقيمانده آنها در ترم جديد حداكثر دو درس نظري مي باشد در صورتي كه جمع واحدهاي اين دو درس بيشتر از 8 واحد نشود، مي توانند اين دروس باقي مانده را به صورت معرفي به استاد انتخاب نمايد. جهت اطلاع بيشتر از متن آئين نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نماييد...

قانون منع تحصيل همزمان در دو رشته

مطابق قانون تحصيل همزمان دانشجو در دو رشته ممنوع مي باشد.جهت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد...

ضرورت انتخاب واحد در ابتداي هر ترم

دانشجو موظف است ابتدا هر ترم در زمان اعلام شده مطابق تقويم تحصيلي هر ترم نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايد. عدم انتخاب واحد به عنوان انصراف از تحصيل دانشجو تلقي خواهد شد. جهت اطلاع بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد ....

بي اثر شدن نمرات زير 10

نمرات زير 10 دانشجوياني(مقطع كارداني و كارشناسي) كه آن دروس را در نيمسال هاي بعد با نمره بالاي 14 بگذرانند , مي تواند به درخواست دانشجو در معدل كل آنها بي اثر شود. جهت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد....

مرخصي تحصيلي

هر دانشجو مي تواند در مقطع كارداني يك نيمسال و در مقطع كارشناسي پيوسته 2 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند. جهت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد ...

نمره ناتمام

درصورتي كه دانشجو تا پايان نيسمال اخذ دروس كارآموزي , كارورزي , پروژه موفق به اتمام دوره و يا تحويل پروژه خود نگردد با تاييد گروه نمره ناتمام تلقي مي شود. جهت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد...