شرايط برگزاري ژوژمان دروس طراحي ارشد معماري

نحوه برگزاري ژوژمان دروس طراحي معماري به شرح زير است:

شرايط برگزاري ژوژمان دروس طراحي ارشد معماري

 

نحوه برگزاري ژوژمان دروس طراحي معماري به شرح زير است:

1.      زمان برگزاري 13/5/99 خواهد بود و ساعت برگزاري از ده صبح به بعد مي باشد.

2.      ژوژمان در فضاي مجازي و با نرم افزار واتساپ تصويري انجام مي شود.

3.      رسميت جلسه به شكل زير است :

الف حداقل حضور يك نماينده گروه دانشجويان از يك گروه طراحي

 ب- حضور استاد اصلي طرح

 ج حضور عضو اول داوري

 د حضور عضو دوم داوري

4.      زمان جلسه دفاع براي هر دانشجو 15 دقيقه در نظر گرفته شده است.

5.      دانشجو مي تواند از امكانات موجود در دانشگاه شانديز جهت دسترسي به واتساپ و اينترنت بهره ببرد.

6.       دفترچه قطع A3 شامل كليه مدارك طراحي توسط دانشجو مستقيما تهيه و به استاد محترم درس تحويل داده خواهد شد .

زمان تحويل تا آخر وقت اداري روز سه شنبه 14/5/99 خواهد بود.

7.      تحويل دفترچه توسط نماينده كلاس به استاد محترم صورت مي گيرد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب