اطلاعيه مهم براي كليه دانشجويان (قوانين مشروطي و تمديد سنوات تحصيلي)

به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند دانشجوياني كه مدت تحصيل آنها پايان رسيده (كارداني و كارشناسي ناپيوسته5ترم-كارشناسي ارشد4ترم-كارشناسي پيوسته10ترم)و يا تعداد نيسمال هاي مشروطي آنها بيش از حدمجاز(كارداني و كارشناسي ناپيوسته 2ترم-كارشناسي پيوسته 3ترم-كارشناسي ارشد 1 ترم) گرديده است لازم است مطابق دستورالعمل قيد شده در ادامه اين خبر سريعا اقدامات لازم را بعمل آورند. به وضوح مسئوليت و عواقب عدم اقدام به موقع و پيگيري لازم در اينخصوص برعهده شخص دانشجو مي باشد. جهت مشاهده اطلاعات تكميلي به ادامه مطلب مراجعه نماييد...

الف : حداكثرمدت مجاز تحصيل در

دوره كارداني                   5 ترم  (بنابراين ورودي هاي بهمن 1395 محروم ازتحصيل محسوب مي گردند)

كارشناسي ناپيوسته          5ترم  (بنابراين ورودي هاي بهمن 1395 محروم ازتحصيل محسوب مي گردند)

كارشناسي پيوسته            10ترم  (بنابراين ورودي هاي مهر 1393 محروم ازتحصيل محسوب مي گردند)

 

متقاضيان تمديدسنوات لازم است حداكثر تا05/06/98 به  سايت خدمات دانشجويي (سامانه سجاد) به آدرس زير مراجعه و پس از ثبت نام و تكميل اطلاعات خواسته نسبت به ثبت درخواست تمديد سنوات تحصيلي از منوي مربوطه اقدام نموده و پس از دريافت كد رهگيري مراتب را اداره آموزش موسسه (جناب آقاي كمالي پور-تلفن مستقيم: 05131509203) پيگيري نمايند.

https://portal.saorg.ir

راهنماي لازم در سايت مذكور موجود است.


ب : حداكثر مشروطي

دوره كارداني                   2ترم

كارشناسي ناپيوسته          2ترم

كارشناسي پيوسته            3ترم

 

متقاضيان اعاده به تحصيل لازم است حداكثر تا05/06/98 به  سايت خدمات دانشجويي (سامانه سجاد) به آدرس زير مراجعه و پس از ثبت نام و تكميل اطلاعات خواسته نسبت به ثبت درخواست تمديد سنوات تحصيلي از منوي مربوطه اقدام نموده و پس از دريافت كد رهگيري مراتب را اداره آموزش موسسه (جناب آقاي كمالي پور-تلفن مستقيم: 05131509203) پيگيري نمايند.

https://portal.saorg.ir

 راهنماي لازم در سايت مذكور موجود است.

 

پ : حداثر تحصيل دردوره كارشناسي ارشد 4ترم ومشروطي فقط يك ترم مي باشد

دانشجويان متقاضي تمديد سنوات به اداره آموزش مراجعه نمايند

ضمنا دوترم مشروطي دردوره كارشناسي ارشد محروم از تحصيل محسوب مي گردند.

 

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب