اطلاعيه شماره 11 آموزش مجازي ترافيك رايگان سامانه آموزش مجازي موسسه

سامانه آموزش مجازي و پورتال هاي آموزشي موسسه آموزش عالي شانديز در طرح ترافيك رايگان وزارت ارتباطات قرار گرفت.

كليه پورتال هاي آموزشي و سامانه آموزش مجازي موسسه آموزش عالي شانديز در ليست پايگاه اطلاعاتي آموزش عالي الكترونيكي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد. از اينرو استفاده از اين سامانه ها مشمول طرح ترافيك رايگان قرار گرفته است و هزينه اي براي دانشجويان و اساتيد محترم دربر نخواهد داشت.

 

در فايل اكسلي كه در پايگاه اطلاعاتي آموزش عالي الكترونيكي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفته، نام سامانه هاي آموزشي موسسه آموزش عالي شانديز در رديف شماره بيست قابل مشاهده است.

 

منبع خبر: پايگاه اطلاعاتي آموزش عالي الكتروينكي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب