اطلاعيه تعيين وضعيت پروژه دانشجويان كارداني كامپيوتر

دانشجويان كارداني كامپيوتر كه درس پروژه انتخاب نموده اند به ادامه مطلب مراجعه نمايند

دانشجويان كارداني كامپيوتر كه درس پروژه انتخاب نموده اند اما تاكنون عنوان و استاد پروژه خود را مشخص ننموده‌اند در صورت تكميل فرم انتخاب پروژه تا پايان سال 1394 مشمول كسر نمره نخواهند شد. در غير اينصورت تا تاريخ 21 فروردن 1395 فرصت دارند تا با كسر 1 نمره از نمره نهايي پروژه، موضوع و استاد خود را مشخص نمايند.

 

اساتيد پروژه كه ظرفيت خالي جهت انتخاب دانشجو دارند:

آقاي مهندس سلامي

آقاي دكتر شكفته

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب