ارتباط باما

آدرس موسسه: مشهد، انتهاي بلوار وكيل آباد، كيلومتر 3 محور شانديز، روبروي مجموعه آبي موج‌هاي خروشان، مدرس 5 (بلوار دانشگاه)، دانشگاه 10

مسيرهاي دسترسي:

 

- مدرس 11 (جنب پل عابر پياده)، كوچه جنب مسجد شهرك: مسير مناسب خودرو و پياده
- مدرس 5 غربي (روبروي موج‌هاي خروشان)، بلوار دانشگاه، دانشگاه 10: مسير مناسب خودرو
- مدرس 3 (قبل از موج‌هاي خروشان)، بلوار دانشگاه، دانشگاه 10: مسير مناسب خودرو

 

 

تلفن هاي تماس:

31509 - 051

« سي خط همزمان »

 

علاوه بر شماره فوق كه به تلفن گوياي موسسه متصل مي گردد،

ليست شماره هاي مستقيم داخلي هاي موسسه به شرح ذيل قابل دسترس خواهد بود:

 

35593791 - 051 .:. 35593792 - 051

  58419309 - 051  الي 58419313 - 051 

 

 


نمايش نقشه بزرگتر