فلوچارت مراحل انجام امور مربوط به پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بعد از گذراندن تمامي واحدهاي درسي خود و پس از آن انتخاب واحد پايان نامه بايستي مراحل ذيل را به ترتيب ذكر شده جهت انجام مراحل مربوط به پايان نامه انجام دهند.

 

كليه مراحلي كه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بايستي جهت اخذ و انجام پايان‌نامه خود انجام دهند به شكل كلي در فلوچارت زير نشان داده شده است. اين فلوچارت شامل سه گام اصلي است كه در ادامه هر كدام به صورت يك فلوچارت مستقل نمايش داده شده‌اند:

 

1-كارهايي كه بايستي توسط دانشجو براي تصويب پروپوزال در شواري تحصيلات تكميلي موسسه انجام پذيرد

2-كارهايي كه بايستي توسط دانشجو پس از گذشت حداقل 4 ماه از تصويب در شوراي تحصيلات تكميلي موسسه و جهت دفاع انجام پذيرد

3-كارهايي كه بايستي توسط دانشجو پس از دفاع از پايان‌نامه انجام شود