موسسه آموزش عالي شانديز اولين همايش ISO را برگزار مي نمايد