به اطلاع دانشجويان ثبت نام كننده در رشته هاي ورزشي كشتي،دووميداني،آمادگي جسماني (خواهران -برادران)وپرتاب پنالتي بسكتبال (خواهران-برادران) حداكثر تا تاريخ 1392/2/5 به امور فرهنگي و يا دانشجويي مراجعه نمايند.عدم مراجعه تا تاريخ فوق به منزله انصراف خواهد بود.لازم به ذكر است اولويت با افرادي خواهد بود كه داراي مقام ورزشي مي باشند.