اينترنت بي سيم در قالب خدمات كافي نت به دانشجويان ارائه مي گردد