درصورتي كه دانشجو تا پايان نيسمال اخذ دروس كارآموزي , كارورزي , پروژه موفق به اتمام دوره و يا تحويل پروژه خود نگردد با تاييد گروه نمره ناتمام تلقي مي شود. جهت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد...