در پي هتك حرمت و نبش قبر صحابي جليل القدر ˝حجر بن عدي˝ توسط تروريست هاي جنايتكار و وهابي در سوريه،‌ برخي مراجع عظام تقليد با صدور بيانيه هاي جداگانه اي،‌ نسبت به اين اقدام وحشيانه و ضد بشري موضع گيري كرده اند.به گزارش رهياب نيوز،‌ در پي هتك حرمت و نبش قبر صحابي جليل القدر "حجر بن عدي" توسط تروريست هاي جنايتكار و وهابي در سوريه،‌ برخي مراجع عظام تقليد با صدور بيانيه هاي جداگانه اي،‌ نسبت به اين اقدام وحشيانه و ضد بشري موضع گيري كرده اند. متن كامل بيانيه مراجع تقليد ..........