براساس خبر رساني اموردانشجويي مؤسسه آموزش عالي عطار زمان ومكان همايش شاخه نبات تغيير كرد.لطفا ادامه مطلب را بخوانيد.