ميلاد حضرت امام رضا (ع) بر تمامي دانشجويان، اساتيد و كاركنان موسسه آموزش عالي شانديز فرخنده و مبارك باد.