جستجو : مهارت هاي زندگي

مطالب:

برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارت هاي زندگي

برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارت هاي زندگي با اعطاي مدرك معتبر

شروع كلاسهاي مهارت هاي زندگي (طرح انديشه مهر)

كلاس هاي مهارت هاي زندگي در 6 جلسه ويژه خواهران برگزار خواهد شد

برگزاري كارگاه آموزشي رايگان مهارت هاي زندگي