جستجو : مهارت هاي زندگي

برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارت هاي زندگي

برگزاري كارگاههاي آموزشي مهارت هاي زندگي با اعطاي مدرك معتبر

شروع كلاسهاي مهارت هاي زندگي (طرح انديشه مهر)

كلاس هاي مهارت هاي زندگي در 6 جلسه ويژه خواهران برگزار خواهد شد

برگزاري كارگاه آموزشي رايگان مهارت هاي زندگي