هر دانشجو مي تواند در مقطع كارداني يك نيمسال و در مقطع كارشناسي پيوسته 2 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند. جهت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد ...