برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت مدرن در ايران با اعطاي مدرك MBA