به اطلاع كليه دانشجويان علاقمند مي رساند جهت ثبت نام در كارگاههاي آموزشي مالياتي كسب و كار به امور فرهنگي مراجعه نمايند. لازم به ذكر است ثبت نام دراين دوره محدود بوده ودرپايان كارگاه به شركت كنندگان مدرك معتبر از دانشگاه علوم اقتصادي تهران اعطاء خواهد شد. مهلت ثبت نام تا تاريخ 1391/10/1مي باشد.