جستجو : كتاب

مطالب:

ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان برگزار مي كند: مسابقه ويژه كتابخواني ماه و پنج ستاره

مسابقه كتابخواني (ماه و پنج ستاره )به مناسبت آغاز هفته كتابخواني و ماه محرم الحرام برگزار مي شود.

دوستي وكتاب با هم چه شباهتي دارند؟

همانطوريكه در انتخاب دوست دقت مي كنيم بايد در انتخاب كتاب نيز دقت كنيم!چرا؟