جستجو : صالحين

مطالب:

رستگاران ماه رمضان

خدا را بي نهايت شاكريم كه از خزانه ي موهبت و الطاف بي كران خود بر ما منت نهاد تا دگرباره بتوانيم اين ماه پر بركت و پر فضيلت را درك نماييم؛ ماهي كه

اطلاعيه جلسات طرح صالحين

از كليه دانشجويان دعوت بعمل مي آيد كه در جلسات طرح صالحين شركت نمايند.