برنامه سخنراني هاي علمي اعضاي هيأت علمي و اساتيد موسسه به مناسبت هفته پژوهش اعلام مي گردد