جستجو : رتبه

مطالب:

پذيرش بدون كنكور دانشجوي كارشناسي ارشد و كارشناسي ناپيوسته

ارتقاي علمي رياست موسسه، جناب آقاي دكتر علم الهدايي به مقام استادي

بدينوسيله ارتقاي شايسته علمي رياست موسسه، جناب آقاي دكتر علم الهدايي به مقام استادي را به ايشان و نيز اعضاي هيأت موسس، دانشجويان و كارمندان موسسه تبريك عرض مي نماييم.

دانشجويان رتبه اول تا سوم نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

جهت مشاهده ليست دانشجويان رتبه اول تا سوم همه رشته ها(ورودي هاي 89 و 90) نيمسال اول سال تحصيلي 91-90 به فايل پيوست مراجعه كنيد.

اسامي دانشجويان رتبه هاي برتر در سال تحصيلي 90-89

جهت دريافت ليست اسامي دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم تمامي رشته ها در سال تحصيلي 90-89 فايل پيوست را دانلود نماييد.