پيام رياست و قائم مقام موسسه به كليه دانشجويان محترم موسسه ...