همانطوريكه در انتخاب دوست دقت مي كنيم بايد در انتخاب كتاب نيز دقت كنيم!چرا؟