به اطلاع كليه دانشجويان علاقمند مي رساند جهت شركت وثبت نام در كلاس خوشنويسي به امور فرهنگي ودانشجويي مراجعه نمايند.اين كلاس در 8جلسه روزهاي دوشنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد.هزينه ثبت نام 5000تومان مي باشد.