به اطلاع دوستان دانشجو وشاعر مي رساند :درتاريخ 1آذر ماه 1391شب شعر دانشجويي با عنوان شب شعر حسيني بعد از نماز مغرب و عشاء در نمازخانه موسسه برگزار خواهد شد.بدين وسيله از كليه دانشجويان وشاعران دانشگاه دعوت مي شود شعر و سروده هاي زيباي خودرا تا تاريخ 30آبان ماه به دفتر امور فرهنگي و دانشجويي تحويل نمايند.بديهي است به آثار رسيده بعد از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.