جستجو : حذف

مطالب:

دانشجوياني كه متقاضي خذف سروس مي باشند

دانشجوياني كه متقاضي خذف سروس مي باشند حداكثر تا تاريخ 10/12/1392 مهلت دارند براي دريافت اطلاعات بيشتر بر روي ادامه مطلب....

حذف سرويس

آخرين تمديد مهلت حذف و اضافه

بنا به درخواست دانشجويان محترم، مهلت حذف و اضافه تا پايان روز چهارشنبه 13 مهرماه 90 تمديد شد.