جمعي از دانشجويان رشته جهانگردي از رياست ،كاركنان واساتيد محترم گروه جهانگردي نسبت به فراهم كردن فرصت هايي جهت ارتقاء تحصيلي خود تقدير و تشكر نمودند. متن اين تقدير نامه به اين شرح است بخوانيد.