به اطلاع كليه دانشجويان علاقمند مي رساند بسيج دانشجويي موسسه با همكاري دفتر امور فرهنگي اقدام به برگزاري تريبون آزاد دانشجويي با موضوعيت شعار سال حماسه اقتصادي نموده است .زمان برگزاري اين برنامه دوشنبه مورخ 1392/1/26 ساعت 11:30 روبروي دفتر امور فرهنگي خواهد بود.